Versterken lerend vermogen

We zetten in op cultuur- en gedragsverandering zodat een veilige en open cultuur ontstaat om op verschillende niveaus te delen wat er is geleerd van het goed dan wel minder goed opgeleverde werk. We ontwikkelen hiervoor een registratie- en analysesystematiek.   

Het versterken van het lerend vermogen in de ontwerp-, bouw- en technieksector op het terrein van veiligheid is een complexe opgave. Enerzijds vereist het een structurele verandering van de veiligheidscultuur in de gehele sector, anderzijds gaat het om het instellen van zaken als gestructureerd overleg tussen opdrachtgevers en hun ketenpartners en om het komen tot een systeem voor registratie en analyse ter bevordering van het lerend vermogen op sectorniveau. Op basis van voortschrijdende kennis en ervaringen in de sector willen we permanent en systematisch de veiligheid in de bouw verbeteren.

Veilig leerklimaat ontwikkelen

Het bouwproces is niet voor 100% beheersbaar; het risico dat er op enig moment iets niet goed gaat, is inherent aan de werkzaamheden. Binnen deze setting wordt een onvolkomenheid of misstand al gauw beleefd als falen. Dat vormt een barrière om te leren van fouten en om die fouten en oplossingen te delen met collega’s binnen het eigen bedrijf en in de sector. Om de beoogde cultuurverandering in gang te zetten, dient er een veilig klimaat te worden gecreëerd om incidenten bespreekbaar te maken. Hiervoor is leiderschap en voorbeeldgedrag vanuit de top en in de lijn van de organisatie nodig. Om de leer- en ontwikkelfunctie in te vullen is permanente sturing nodig op bewustzijn, inzicht en gedrag binnen alle geledingen van de sector.

Werkwijze

Het versterken van het lerend vermogen moet meehelpen om veiligheidsrisico’s sterk terug te dringen. In  leerprojecten brengen we dit leren in praktijk. Onder meer met een leercyclus voor de individuele organisatie die digitaal wordt bijgehouden en gemonitord. Dat monitoren doen we op basis van vijf competenties van een lerende organisatie. In breed samengestelde groepen wordt het onderwerp veiligheid op de werkvloer besproken. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook op directieniveau en in de lijnorganisatie en samen met de ketenpartners, de opdrachtgever en de ontwerpers. De te bespreken onderwerpen worden ontleend aan o.a. meldingen, voorvallen, incidenten en best practices. We versterken en versnellen wat er al aan basisfaciliteiten en -verplichtingen beschikbaar is zoals opleidingen, trainingen, richtlijnen, procedures en wet- en regelgeving.

Activiteiten

Naast het versterken van lerend vermogen binnen en tussen organisaties onderling onderzoeken we de mogelijkheid om tot een centrale registratie- en analysesystematiek te komen van incidenten binnen de brede ontwerp-, bouw- en technieksector en aanverwante sectoren. We kijken of een bestaand systeem kan worden gebruikt en eventueel verder uitgebouwd kan worden of dat een nieuw systeem nodig is.

Borging van lerend vermogen

Lerend vermogen kent een andere dynamiek. Deze leerlijn zal daarom geen handreiking opleveren. We organiseren een structuur waarin het ophalen van veiligheidskennis, -bevindingen en -ervaringen mogelijk is en gefaciliteerd wordt. We doen dat zodanig dat anderen daar gebruik van kunnen maken voor hun eigen leerproces.

Documenten

  • Onderzoeksraad voor Veiligheid

    “Hiermee neemt de bouwsector een belangrijke eerste stap naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Vergeleken met eerdere reacties op onze rapporten over bouwveiligheid, is nu sprake van een meer ambitieuze en proactieve reactie.”

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.