Programma

De opgave is structureel de integrale veiligheid in de volle breedte van de bouwsector vergroten.

Programma

Wij zijn Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs. Wij willen afrekenen met de uitspraak dat er in de bouwsector nu eenmaal ongelukken kunnen gebeuren. Wij nemen onze verantwoordelijkheid! Om te zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden, voeren we het programma Veiligheid in de Bouw uit.

Aanleiding

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht en diverse constateringen gedaan. Naar aanleiding daarvan bracht het OVV in 2018 het advies uit aan de ontwerp-, bouw- en technieksector om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren. In 2019 hebben de aangesproken partijen gezamenlijk gereageerd met verbetervoorstellen. Deze zijn uitgewerkt in het programma Veiligheid in de Bouw dat momenteel uitgevoerd wordt.  

Doelstelling

Gezamenlijk hebben wij het programma Veiligheid in de Bouw ontwikkeld waarmee we structureel de integrale veiligheid in de volle breedte van de bouwsector zullen vergroten. Wij vatten het begrip ‘veiligheid’ integraal op met de volgende aandachtsgebieden:

  • Bouwwerkveiligheid (inclusief de benodigde tijdelijke constructies);
  • Omgevingsveiligheid

Het gaat daarbij om alle fasen van een project, van initiatief en bouw tot en met beheer en sloop.

Gedragen verbeteracties 

We hebben verbeteracties uitgewerkt voor de thema’s Regie op veiligheid, Borgen van constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Bij de totstandkoming ervan is een brede vertegenwoordiging van de sector geconsulteerd en is draagvlak voor de voorstellen verkregen. In o.a. leerprojecten worden deze voorstellen actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. De ervaringen en resultaten die worden opgedaan in de leerprojecten worden gedeeld met de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Regie op toepassing gedachtegoed

We maken slim gebruik van bestaand instrumentarium en vullen aan waar dat nodig is. Ons streven is harmonisatie; dat alle betrokken partijen het veiligheidsgedachtegoed gaan toepassen. Daarbij staat voorop dat zij zélf de verantwoordelijkheid nemen om de eigen werkprocessen zo veilig mogelijk in te richten. Daar is wel regie op nodig. 

Documenten

  • Onderzoeksraad voor Veiligheid

    “Hiermee neemt de bouwsector een belangrijke eerste stap naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Vergeleken met eerdere reacties op onze rapporten over bouwveiligheid, is nu sprake van een meer ambitieuze en proactieve reactie.”

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.