Leerprojecten

Het versterken van de regie op veiligheid is een essentiële stap in het realiseren van een meer veiligheidsbewuste bouwsector.

Het programma beschrijft verbeteracties op het gebied van drie thema’s. Deze worden actief toegepast, gemonitord en geëvalueerd. Vervolgens wordt bepaald welke vastlegging in bestaande of nieuwe normen, standaarden, richtlijnen, regels of wetgeving noodzakelijk is. De uitvoering van het programma Veiligheid in de Bouw is o.a. gestart met leerprojecten.

De Leerprojecten

Programma Renovatie Binnenhof

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt het Binnenhof gerenoveerd door een aantal (hoofd)aannemers (o.a. Heijmans, VolkerWessels en TBI), architecten (o.a. OMA en Dok architecten) en technische adviseurs (o.a. Arup, RHDHV en Arcadis). Het programma Binnenhofrenovatie is verdeeld in drie hoofdonderdelen:

  • Eerste Kamer en Raad van State
  • Tweede Kamer
  • Ministerie van Algemene Zaken

In het kader van het programma Veiligheid in de Bouw is er een Veiligheidsregisseur aangewezen die werkt volgens de uitgangspunten van de handreiking Regie op Veiligheid. De rol van Veiligheidsregisseur kent hier een sterke verbinding met de technisch managers van de deelprojecten, maar is op programmaniveau geplaatst. Ook de pijlers Lerend Vermogen en Constructieve Veiligheid hebben op dit leerproject de aandacht.

Rijkskantoor Herman Gorterstraat Utrecht

Het project bevat drie gebouwen. Het gebouwdeel Herman Gorterstraat 5 (HG 5) van het Rijkskantoor  wordt in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gerenoveerd door Dura Vermeer. Het pand wordt o.a. volledig energieneutraal. De gekozen contractvorm is dan ook een DBM&E.

Voor het programma Veiligheid in de Bouw ligt de focus voornamelijk op de pijler constructieve veiligheid waarvoor een coördinerend constructeur is gecontracteerd die handelt volgens de principes van de handreiking constructieve veiligheid. Ook heeft het RVB een Veiligheidsregisseur aangewezen. Deze rol is bij dit project belegd bij de manager projectbeheersing.

Larenseveld: 56 woningen Veld C, Almere

Het project behelst de derde fase van het woningbouwproject Larense Veld in Almere Haven. Het gaat om 56 energieneutrale nieuwbouw koopwoningen. Projectontwikkelaar AM (onderdeel van BAM) is de opdrachtgever. Het ontwerp is gemaakt in opdracht van AM door Schippers Architecten. Daarnaast heeft AM de constructie-opdracht gegeven aan BAM A+E (Advies & Engineering) als constructeur. De bouwopdracht is gegeven aan BAM Wonen, onderdeel van BAM Bouw en Vastgoed.

Voor het programma Veiligheid in de Bouw is een Veiligheidsregisseur aangewezen die aan de slag is met de handreikingen op Regie op Veiligheid. Daarnaast is op het project actief geoefend met de visie en aanpak op lerend vermogen.

Verdubbeling Rijbaanstelsel Schiphol – Avioduct over de A4

Het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR) is een van de projecten die gezamenlijk tot doel hebben de configuratie van de infrastructuur van Schiphol veiliger te maken, in dit geval door op termijn overal eenrichtingsverkeer te hebben ingesteld.

Het project kenmerkt zich door een nevenaannemerstructuur met Heijmans Infra Schiphol als de coördinerende partij vanuit de opdrachtnemers. De nevenaannemers zijn Heijmans Infra Centrale Projecten, VolkerWessels en BAM.

Het projectteam van VDR Schiphol is in een vroegtijdig stadium gestart met het werken volgens de handreikingen op Regie op Veiligheid en Constructieve Veiligheid. Op organisatieniveau is een Chief Safety Officer (CSO) benoemd, terwijl op projectniveau een Veiligheidsregisseur en Coördinerend constructeur zijn aangewezen. Schiphol is hiermee een van de voorlopers op dit gebied.

Provincie Noord Holland – Implementatie Handleiding Veiligheid

Het ‘Programma Implementatie Handleiding Veiligheid’ is gestart in 2019 en loopt voorlopig nog enige tijd door, totdat het gehele gedachtengoed tussen iedereens oren zit. Het motto is: ‘Veiligheid vanaf de initiatieffase geborgd’. Het programma gaat over het organiseren van veiligheid binnen de afdeling beheer en uitvoering van de provincie in haar relatie met de ingenieursbureaus en in haar relatie met aannemers in de verschillende contractvormen.

De provincie heeft onderdelen van de Handreiking van Regie op veiligheid en Lerend vermogen opgenomen in de handleiding. In 2022 is hier een evaluatie en aanscherping op verricht.

A13/A16

De A13/A16 Rotterdam (DBFM) wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis. Het project is complex en kenmerkt zich door tijdelijke constructies en bouwfaseringen. De erin opgenomen tunnel wordt 100% CO2-neutraal.

Ten behoeve van het programma Veiligheid in de Bouw zijn meerdere gesprekken gevoerd over de inrichting van constructieve veiligheid, het voeren van regie op integrale veiligheid en hoe hier op een dergelijk groot project van wordt geleerd.

Herstel Breedplaatvloeren Rijkskantoor Turfmarkt 147

In het Rijkskantoor aan de Turfmarkt 147 in Den Haag zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid gehuisvest. Het project in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat uit een engineeringfase en een uitvoeringsfase. Tijdens de engineeringfase wordt voor dit gebouw de meest wenselijke  herstelmethode ontworpen om te komen tot het herstellen van de breedplaatvloeren. Tijdens en na de uitvoeringsfase moet het primaire proces van de gebruikers door kunnen gaan.

In het kader van het programma Veiligheid in de Bouw is een Regievoerder veiligheid aangewezen. Deze rol is belegd bij de projectmanager. Deze invulling heeft interessante leerervaringen opgeleverd hoe deze rol succesvol kan worden ingevuld door een projectmanager. Ook is er aandacht voor het creëren van het lerend vermogen op dit project en uiteraard coördinatie constructieve veiligheid. Dit is immers bij uitstek een project dat draait om de constructieve veiligheid.

Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam heeft doorlopend een breed palet aan projecten die op een veilige manier moeten plaatsvinden in de drukke binnenstad. Deze projecten zijn variërend in omvang, complexiteit, doorlooptijd en contractvorm en in samenwerking met verschillende aannemers. Van grote landelijke tot MKB’ers uit de Rotterdamse regio.

In het kader van met name Regievoering Veiligheid worden eerste stappen gezet in het verder vormgeven hiervan op organisatie- en contractniveau, op een manier dat het recht doet aan de grootte en complexiteit van een project.

Voortgang

Wij regelen in het programma dat tussen de projecten onderling regelmatig afstemming plaatsvindt en dat leerervaringen gedeeld wordt

Eerste indruk uit de leerprojecten

Voor veel van de leerprojecten is het programma Veiligheid in de Bouw een stimulans om expliciet met veiligheid bezig te zijn in hun project. Er gebeurde al veel, maar men zag het onderlinge verband niet altijd. Nu gaan de deelnemers op zoek naar wat er al wél gebeurt. Door veiligheid actief te agenderen, komt er dus beweging op gang.

  • “Door veiligheid actief te agenderen, komt er beweging op gang.”

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.