Resultaten

Help jij mee om ons veiligheidsgedachtegoed te verankeren in de gehele sector? 

Het programma Veiligheid in de Bouw heeft toegewerkt naar eind 2022 met producten die draagvlak hebben om verankerd te kunnen worden in de gehele ontwerp-, bouw- en technieksector. Op woensdag 25 januari 2023 zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een conferentie. 

Opbrengsten per thema

Regie op veiligheid

De werkgroep ‘Regie op veiligheid’ heeft een Handreiking 1.0 ontwikkeld dat aangeeft hoe je het zou kunnen doen. Deze is getoetst in de sector. De instelling van de Regievoerder Veiligheid dwingt de opdrachtgever vanaf de initiatieffase van het project de juiste aandacht aan veiligheid te geven door te zorgen voor een risicoanalyse op veiligheid aan het einde van elke fase met een ‘Go/No Go’ naar de volgende fase. Desgevraagd ziet iedereen dat als grote meerwaarde, ook projectontwikkelaars zien dat. Het dilemma bij de kleinere projecten is hoe deze functie van Regievoerder Veiligheid als rol goed toe te kennen. Op een groot project is het eenvoudig: het betekent zoveel werk dat een dedicated functionaris mogelijk en nodig is.

In september 2022 is een werkconferentie gehouden waarin een conceptversie van een Handelingskader Regie op veiligheid is besproken  met een bijbehorende RASCI dat taken en verantwoordelijkheden beschrijft voor verschillende functies en rollen in het proces. Op de conferentie van 25 januari 2023 zijn de definitieve documenten gedeeld:

De algehele afdronk van de conferentie is dat er onder de deelnemers breed draagvlak is voor de in onze aanbevelingen opgenomen rollen van Regievoerder Veiligheid (aan opdrachtgeverzijde), Veiligheidsaanspreekpunt (aan opdrachtnemerszijde) en (Chief) Safety Officer (op organisatieniveau). De deelnemers geven terug ervoor te gaan!

Op praktisch niveau is er nog een aantal vragen voor het vervolg:

 • Kunnen we komen tot een vertaling van het handelingskader t.b.v. de kleinere opdrachtgevers en kleinbedrijf met aandacht voor proportionaliteit? En ook typen contracten, onderhoud/niet afgeschermde bouwplaatsen.
 • Kunnen we komen tot een praktijkhandleiding die in taal en uitleg aansluit op de ‘werkvloer’ en die aangeeft hoe te sturen op complexiteit?
 • Hoe komen we tot meer bestuurlijk draagvlak? Dit is essentieel voor de verankering in een organisatie.
 • Hoe gaan we om met de spanning op functiescheiding?
 • Kunnen we komen tot een ‘brevet van vermogen’? (kwaliteit, competenties en vaardigheden)
 • Voorkom bureaucratie en verzwaring, ‘de pet op hebben’ werkt al.
Borgen constructieve veiligheid

De werkgroep ‘Borgen constructieve veiligheid’ heeft een Handreiking versie 1.0 ontwikkeld dat aangeeft hoe je het zou kunnen doen. De ervaringen die zijn opgedaan geven aan dat de versterkte rol van de Coördinerend Constructeur zoals verwoord in het voorstel aan de OVV goed wordt ontvangen. Uit de projecten waarin deze rol al wordt toegepast blijkt de noodzaak tot nadere uitwerking, bijvoorbeeld over de concrete invulling en contractuele inbedding van de toetsende rol van de Coördinerend Constructeur. De gevolgen voor aansprakelijkheid, verzekerbaarheid en contractvorming komen hierbij ook aan de orde.

Op woensdag 25 januari 2023 heeft de werkgroep hun eindrapport gepresenteerd tijdens de conferentie inclusief een afbeelding met de essentie:

Uit de conferentie kwam zeer veel herkenning en draagvlak voor de versterkte rol van de Coördinerend Constructeur. Er was niemand die principieel tegen is. Wel leefden er vragen over hoe een en ander dan precies werkt. Er is behoefte aan concretisering, onder andere op:

 • Resultaatverantwoordelijkheid invullen voor werkzaamheden die je niet zelf uitvoert als Coördinerend Constructeur, hoe werkt dat dan?
 • Versterkte aansprakelijkheid: hoe groot wordt die dan precies? Als dat niet concreet is, hoe weet ik dan of ik die kan/wil dragen?
 • Mandaat t.a.v. deelconstructeurs; hoe regel je dat je daar invloed op hebt als jij ze niet zelf contracteert?
 • Suggestie om onderscheid te maken tussen dit mandaat en het ‘escaleren’ op het moment dat de constructieve veiligheid daadwerkelijk in het geding is. Wie mag wat beslissen?
 • Onderstreping van het belang om zaken in contracten goed te regelen. 
Versterken lerend vermogen

Op het gebied van ‘Versterken lerend vermogen’ gebeurt er veel. Enkele opdrachtgevers en bedrijven hebben het overleg over veiligheid met hun ketenpartners geïnstitutionaliseerd en dat werkt goed. Er zijn daarnaast steeds meer beleidsuitspraken waarin veiligheid top of mind is en waarin eindverantwoordelijke leidinggevenden commitment tonen en een veilige meldcultuur voorstaan.

Tijdens de conferentie van 25 januari 2023 heeft de Werkgroep Versterken lerend vermogen hun eindrapport gepresenteerd inclusief een stroomschema:

Uit de conferentie bleek dat er veel draagvlak is voor het versterken van het lerend vermogen.

Over de aanbevelingen rond leiderschap kwamen mooie voorbeelden voorbij waaruit duidelijk werd dat het tonen van kwetsbaarheid en lef om je uit te spreken belangrijk is. Er wordt naar de top van organisaties gekeken voor het goede voorbeeldgedrag hierin.

Voor wat betreft het inrichten van een Veiligheidsplatform voor het melden, analyseren, interveniëren en monitoren van onveilige situaties en ongevallen gaven deelnemers aan het idee voor een platform goed te kunnen relateren aan bestaande initiatieven op dit vlak. Veelal zijn dat initiatieven die beperkt blijven tot een specifieke branche of organisatie. Er zijn bredere initiatieven bekend, soms alweer gestopt, of het commentaar is dat onderhoud en vindbaarheid te wensen overlaat. 

Naast een sterke behoefte aan het breed delen van leerervaringen en kennis zijn vragen die opkwamen dan ook: waarom gaat dit wél werken, waar wordt het belegd, hoe passen bestaande initiatieven hierin, wie gaat het betalen?

Ook zijn er partijen die aan hebben gegeven dat het vanuit afbreukrisico of juridische consequenties soms lastig is om buiten de eigen organisatie informatie over voorvallen of incidenten te delen.

Tips gaan veelal over het aantrekkelijk en toegankelijk maken van het platform. Mensen moeten er naartoe willen, omdat het iets oplevert, gemakkelijk hanteerbaar en vindbaar is. Belangrijk is dat het melden vertrouwd kan en dat er een deskundig oordeel en advies volgt.

 • Koene Talsma:

  “Er zijn steeds meer beleidsuitspraken waarin veiligheid top of mind is en waarin eindverantwoordelijke leidinggevenden commitment tonen en een veilige meldcultuur voorstaan.”

  Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.