Borgen constructieve veiligheid

Er komt een Coördinerend Constructeur nieuwe stijl die borgt dat het bouwwerk als geheel voldoet aan de eisen van constructieve veiligheid, zowel in de bouw- als in de gebruiksfase.

De grondoorzaak voor onveilige constructies zoals die ook is aangegeven door de Onderzoeksraad voor Veiligheid zit in versnippering van en onduidelijkheid over de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het ontwerp en de realisatie van de constructie. Er moet daarom vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel gaan worden geredeneerd en niet meer vanuit aansprakelijkheid; van een schuldcultuur naar een leercultuur.

Constructieve Veiligheidsketen

We verbinden en sluiten de keten van verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid van Opdrachtgever – Ontwerpend Constructeur – Coördinerend Constructeur – Deelconstructeur – Aannemer – Leverancier – Eigenaar. In die keten wordt de Coördinerend Constructeur verantwoordelijk voor de constructieve samenhang van het geheel van ontwerp- en detailuitwerking, hoofddraagconstructie en bouwkundige en hulpconstructies. Hij is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende delen, heeft een toetsende rol en mandaat bij de selectie en eventueel vervanging van deelconstructeurs.

Introductie nieuwe werkwijze

De kwalificaties van de Coördinerend Constructeur, evenals toetsing en sanctionering daarop, worden geborgd via certificatie en/of registratie. We maken daarbij gebruik van het Constructeursregister / Chartered Engineer en gedragscodes. We verankeren de nieuwe werkwijze via brancheorganisaties, algemene voorwaarden zoals de UAV en DNR en gedragscodes van o.a. VNc en Governance Code Veiligheid in de Bouw. We houden rekening met verschillen tussen de B&U en GWW. Aanvullend op de eisen aan de persoon van de constructeur worden ook eisen aan de organisatie en de werkprocessen gesteld. Professionele tegenspraak is een belangrijk thema, zowel ten aanzien van techniek als proces en gedrag.

Handreiking

Er is een richtinggevend document dat aangeeft hoe je het zou kunnen doen. We werken toe naar een Handreiking eind 2023 die aangeeft hoe je het zou moeten doen. Deze is gericht op het borgen van de constructieve veiligheid. Proceszaken zoals heldere contractstukken, goede bouwkostenramingen, voorkomen van fouten en vertragingen, etc. zijn context of condities waarbinnen die constructieve veiligheid gerealiseerd wordt.

Documenten

  • Onderzoeksraad voor Veiligheid

    “Hiermee neemt de bouwsector een belangrijke eerste stap naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Vergeleken met eerdere reacties op onze rapporten over bouwveiligheid, is nu sprake van een meer ambitieuze en proactieve reactie.”

    Wij zetten ons maximaal in om van het idee dat in de bouwsector nu eenmaal ongelukken gebeuren af te komen. Lees meer.